V. Medek, A. Sivošová: Matematika pre gymnáziá 5

4,50

Autor: Václav Medek, Alica Sivošová
Názov: Matematika pre gymnáziá 5
Vydavateľstvo: SPN, Bratislava
Rok vydania: 1979
ISBN: 67-166-79
Jazyk: slovenský
Počet strán: 192
Kategória: učebnica, matematika, prírodné vedy
Väzba: tvrdá, originál lamino
Stav: výborný
Vydanie: prvé, náklad 29 870 výtlačkov
Ilustroval: neuvedené

Popis

Učebnica matematiky určená pre študentov 3. ročníka gymnázia. Oboznamuje so základnými útvarmi v priestore a s niektorými ich vlastnosťami prostredníctvom analytickej metódy.

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že geometrický problém sa opíše pomocou čísel, rovníc, nerovníc, prípadne pomocou ďalších algebrických objektov, potom sa algebrickými metódami rieši a výsledok sa opäť prevedie do geometrického “tvaru“.

Z obsahu: Úvod (Súradnicová sústava), Vektory I (Definícia, Súčet vektorov, Násobenie vektora reálnym číslom, Rozklad vektora na zložky, Súradnice vektora, Súradnice súčtu vektorov a násobku vektora reálnym číslom), Lineárne útvary I (Analytické vyjadrenie útvaru, Parametrické vyjadrenie priamky, Vzájomná poloha dvoch priamok), Vektory II (Dĺžka vektora, Skalárny súčin dvoch vektorov), Lineárne útvary II (Kolmosť v rovine a v priestore, Rovnica priamky, rovnica roviny, O rovniciach priamky v množine п₂, Polohové vzťahy priamok a rovín, Metrické vzťahy priamok a rovín), Kužeľosečky (Posunutie súradnicovej sústavy, Kružnica, kruh, guľová plocha, guľa, Elipsa, Hyperbola, Parabola, O rovniciach kužeľosečiek), opakovanie.